วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 20


                        การบันทึกการปฏิงานประจำวันระหว่าวันที่ 24-28 กันยายน 2555

วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 พิมพ์งานที่จะเสนอในที่ประชุมให้ ผอ. เริ่มประชุมตอนบ่ายโมงเป็นต้นไป เรื่อง การเลือกใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาผละแนน O - NET ให้เพิ่มขึ้น  การเลี้ยงเกษียณอายุราชการของครูในโรงเรียน  การเข้ารับการอบรมการใช้ elearning  ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน  2555 วันอังคารกิจกรรมหน้าเสาธง  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3   เช็คคะแนนเด็กนักเรียน  สรุปงานบางส่วน  ช่วยลงทะเบียนหนังสือรับ เข้าประชุมต่อตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปเฉพาะ ครูและนักศึกษาที่ประจำชั้นและสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ประชุมต่อเนื่องในเรื่องเดิมของวันจันทร์ วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1-3 ตามลำดับ ช่วยแยกข้อสอบใส่ในซองพร้อมกับแจกให้ครูประจำชั้น ช่วยทำหนังสือส่งในเรื่องการรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(การเยี่ยมบ้าน) ลงทะเบียนหนังสือรับ วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า ในคาบแรก ครู บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอำลาเกษียณอายุราชการครูวิรัตน์  เจริญกุล หลังจากนั้นก็ทยอยเลี่ยคะแนนให้นักเรียน พร้อมกับบันทึกพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ ม. 3   ทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 7T และวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.1 และให้นักเรียนประเมินผู้สอน
บันทึกพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ ม. 1

สัปดาห์ 19

                       การบันการปฏิบัติงานปะจำวันระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2555
วันจัทร์  ช่วยถ่ายเอกสารแนวข้อสอบให้ครู ดูแลควบคุมแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ทำโครงการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้  หลังจากนั้นเป็นต้นไปคุณครูช่วนให้ไปช่วยสอนนักเรียนชั้น ป.1 ใช้แท็บแล็ตในการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนที่ได้เล่น ดีใจมาก ๆ และเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งนักเรียนและครูวันนี้รู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ก็มีความสุขมากไปพร้อม ๆกัน เมื่อเห็นนักเรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนโดยใช้แท็บแล็ต  วันอังคาร กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 ออกข้อสอบ ม.1 และช่วยดูแลความเรียบร้อยตอนสอบเขียนตามคำบอกของนักเรียนชั้น ป.3  จำนวน 100  คำ  จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และช่วยครูทำแบบฟอร์มการพิจารณาความดีความชอบ  วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม. 3  ช่วยสอบวิชาการจัดการความรู้ใน UTQ แทนครู ตลอดทั้งบ่ายค่ะ  วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ช่วยสอบ UTQ  ต่อ อาจารย์ของคณะครุศาสตร์มานิเทศก์ ทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนทั้ง ม.1 ม.2 และ  ม. 3 และได้ลงไปมีส่วนร่วมในการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นจำนวน 5 วัน คือให้นักเรียนได้ฝึกทำกรงนก
ส่วนวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม .3  และ ม.1 ตรวจงานนักเรียนและสรุปงานบางส่วน

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 18

                             บันทึกการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 18 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2555

วันจันทร์ คุมแถวนักเรียนตอนเช้า หลังจากนั้นเตรียมจัดนิทรรศการของโรงเรียนเพื่อไปโชว์ผลงานต่าง ๆ ในวันมหกรรมวิชาการ ปี 2555 ที่โรงเรียนท่าศาลา ในวันที่ 11-12 ตลอดทั้งวันค่ะ วันอังคารกับวันพุธ ไปร่วมงานวันวิชาการกับนักศึกษาเอกสังคมอีก 2 คน ในงานก็มีกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ จัดนิททรศการได้น่าสนใจและสวยงามมาก ๆ ทางโรงเรียนก็มีโอกาสได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน  8  รายการ นักเรียนทั้งหมด  20 คน ได้เหรียญทองหรืออันดับที่ 1   4 รายการ คือ โครงงานสุขศึกษา การจัดสวนถาดของเด็กพิเศษ การตำน้ำพริก  แต่ทั้งสองวันฝนตกตอนบ่ายทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชุลมุน  วันพฤหัสบดี เวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชัน ม.2 พร้อมกับให้นักเรียนเริ่มเคลี่ยงานที่ค้างอยู่ และนั่งสรุปงาน และเริ่มทยอยออกข้อสอบ  วันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 1  ออกข้อสอบเพิ่มเติม ช่วยทำเกียรติบัตร ช่วยถ่ายเอกสารเยอะมาก และให้ครูช่วยดูรายงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วเพื่อที่จะนำคำแนะนำไปปรับปรุงแก้ไข และหาเอกสารข้อมูลที่จะมาใช้นำเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และต้องคิดนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนในวชาคณิตศาสตร์ มา 1 นวัตกรรม เพื่อส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน

สัปดาห์ที่ 17                                                          ระหว่าวันที่ 3-7 กันยายน  2555


วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1  ทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตักข้าวให้นักเรียน ช่วงบ่ายช่วยงานฝ่ายธุระการ เช่น ถ่ายเอกสาร ทำเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันวิชาการ วางแผนการไปเยี่ยมบ้านพร้อมกับครูที่รับผิดชอบ  ป.1 วันอังคาร กิจกรรมสาระน่ารู้คณิตศาสตร์ วันนี้มีสอนในคาบแรก แต่ให้นักเรียนเรียนกับดาวเทียมเพราะ ผอ.ให้เตรียมงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มท่าศาลา 1 และหนูได้มีส่วนร่วมในการจัดอาหาร และบริการต่าง ๆ พร้อมทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการได้นั่งฟังตลอดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ้นตอน เที่ยงตรงพอดี ช่วงบ่าย ผอ. ให้เก็บข้อสอบการจัดการความรู้จากคุณครูทุกท่านแล้วนำมา สรุปคำตอบ พร้อมทั้งทำแบบฟอร์มให้สวยงาม และให้สำรวจ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน สื่อ นวัตกรรม ว่าในปีที่ผ่านมาหรือในภาคการศึกษานี้คุณครูแต่ละท่านมีผลงานอะไรบ้าง พร้อมทั้งสรุปลงในแบบฟอร์มที่สวยงาม ซึ่ีงวันนี้ทำงานกลับถึงบ้าน หกโมงเย็น วันพุธและวันพฤหัสบดี ลากิจเนื่องจากแม่ไม่สบายก็เลยขอลาหยุดกระทันหันเพื่อดูแลแม่ ส่วนวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 นั่งสรุปงาน ช่วงบ่าย ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.1 ซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนให้นักเรียนพักรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จก็ปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านเพื่อไปรอคุณครูที่บ้านค่ะ

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 16


วันจันทร์ คุมแถวนักเรียนตอนเช้าช่วยให้นักเรียนสมัคร elearning โรงเรียน ตลอดทั้งวันซึ่งจะมีนักเรียนสลับชั้นกันเข้ามาสมัคร และในช่วงเย็นช่วยพิมพ์แบบฟอร์มแบบตรวจการเข้าเรียนรายวิชาของนักเรียน  วันอังคารมาถึงโรงเรียนก็ถ่ายเอกสารหนังสือราชการจำนวน 4 ฉบับ แล้วแจกให้ครูผู้รับผิดชอบ พร้อมเก็บหนังสือสำเนาเก็บ ตอนเช้าทำกิจกรรมคณิตศาสตร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น  ป.5ม.2 และ ป.4โดยให้นักเรียนเรียนกับ elearning  ท่าน ผอ. เรียกประชุมนักศึกษาเรื่องแผนการสอน การลงเวลามาปฏิบัติงาน การลากิจ และที่สำคัญคือการควบคุมชั้นเรียนของช่วงชั้นที่ 2 และ 3 หลังจากประชุมเสร็จ ก็ทำแผนการสอนเพิ่มเติมเพื่อที่จะส่งให้ทันเวลา ซึ่งมีแค่ 1 หน่วยของ ม.3  ทำใบกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ไว้ล่วงหน้า  และช่วยครูในเรื่องของการใช้ระบบ elearning  และถ่ายเอกสารใบลาเพิ่มเติม  วันพุธ  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม1 -3 ตามลำดับ  ช่วงบ่ายทำแผนการจัดการเรียนรู้ ช่วยปริ้นงาน และถ่ายเอกสาร และตอนเย็นก็ตกแต่งแปลงผักที่เหลือ ซึ่งเหลือแค่ 2 แปลง เพราะต้นผักกาดกวางตุ้งไม่ค่อยขึ้น เพราะอาการร้อนมากในช่วงนั้น วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ดูแลควบคุมแถวตอนเช้า  หลังจากเลิกแถว ผอ. ให้ปริ้นเนื้อหากลุ่มสาระต่าง ๆ จาก elearning วันนี้มีสอนในคาบแรกก็เลยไปสั่งงานให้นักเรียนทำแทน  ช่วยลงทะเบียนหนังสือรับ และทำแผนการจัดการเรียนรู้  ช่วยพิมพ์หนังสือราชการ ส่วนวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม .3 โดยให้สอบย่อยใน elearning  และ ม.1 ช่วยเตรียมอาหารว่างให้แขกผู้ที่มาประชุมจำนวน 15 ท่าน  ตักข้าวให้นักเรียน  ช่วงบ่ายช่วยทำคู่มือการใช้ elearning ตลอดบ่ายค่ะ

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 15

                                      บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่ 15
                                              ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555

วันจันทร์กับวันอังคาร ลาหยุด วันพุธ ควบคุมแถวตอนเช้า ประชุมครูและนักศึกษาเรื่องการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งหนูมีหน้าที่พานักเรียนมัธมยมไปแข่งขันที่โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ แข่งขันในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีการแข่งขันในตอนเช้าของวันที่ 23 หลังจากที่ประชุมเสร็จก็ฝึกซ้อมนักเรียนตลอดทั้งวัน  วันพฤหัสบดี  พานักเรียนไปแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 รายการ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 2 ทั้ง  3 คน ไปทั้งวันเลยค่ะ ซึ่งแข่งการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP ได้อันดับที่ 3 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5 โรงเรียน  ส่วนวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 1  หลังจากนั้น ผอ .ให้ตรวจสอบ ระบบ elearning ของโรงเรียน  ทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยพื้นฐานแค่บางส่วน  สัปดาห์ที่ 14

                                                       บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่ 14
                                                              ตั้งแต่วันที่ 13-17 สิงหาคม พ.ศ 2555

วันจันทร์ เป็นวันหยุดชดเชยวันแม่ วันอังคาร กิจกรรมสาระน่ารู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคบ่ายช่วยฝึกซ้อมการแข่งขันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ และรดน้ำพืชผักสมุนไพร วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3  ตามลำดับ ช่วยถ่ายเอกสารฝ่ายธุรการ เดินหนังสือ ช่วยฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการ  วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ดูแลแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2  ทำแบบสอบถามผู้ปกครอง เกี่ยวกับการไปปฏิบัติศาสนกิจในทุกตอนเที่ยงของวันศุกร์ และในเวลาเดียวกันนั้นก็ช่วยฝึกซ้อม GSP ไปด้วย 

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 13

                                    บันทึกการปฎิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่ 13
                                        ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555
วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2 และ ม.1 ตรวจงานนักเรียน ทำแผนการจัดการเรียนรู้ และช่วยถ่ายเอกสาร วันอังคาร กิจกรรมสาระน่ารู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 แต่ไม่ได้สอนเพราะ ท่าน ผอ. เรียกประชุมครู นักศึกษา และบุคลากรในโรงเรียน เลยให้นักเรียนไปช่วยดูแลแปลงผัก และทำแผนการจัดการเรียนรู้  วันพุธ รดน้ำพืชสมุนไพร เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ส่วน ม.3 เนื่องจากไปเข้าค่ายที่สิชล เหลือนักเรียนแค่ 5 คน จึงเลือกนักเรียนและฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน รดน้ำแปลงผัก เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ฝึกซ้อมการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP เพื่อที่จะฝึกให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ คิดโจทย์เพื่อที่จะฝึกให้นักเรียนคิดเลขเร็ว ควบคุมดูแลห้องอนุบาล 2 แทนคุณครูที่ต้องไปทำธุระ และส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าโรงเรียน  และวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 ช่วยงานฝ่่ายวิชาการ และฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อที่จะฝึกให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ  เพิ่มเติม วันเสาร์ มาช่วยงานต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นเวลาครึ่งวัน

สัปดาห์ที่ 12

                                             บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่่ 12
                                                      ตั้งแต่วันที่ 30-3 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์และวันอังคาร เป็นวันที่มีการอบรมโครงการชุมชนประชาธิปไตยระดับประเทศที่โรงเรียนบ้านสระบัว วันแรกได้ช่วยดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ พร้อมกับเตรียมเสริฟอาหารว่าง และทำแบบเกียรติบัตร ส่วนวันที่ 2 ทำเกียรติบัตรทั้งวัน ช่วยแจกค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม  วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 ตามลำดับ ช่วยถ่ายเอกสารงานฝ่ายธุรการ ดูแลควบคุมห้องอนุบาล1 และ 2  ตกแต่งแปลงผัก และทำแผนการจัดการเรียนรู้ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โรงเรียนปิด

วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 11

                                                บันทึกงานประจำวัน
                                           ตั้งแต่วันที่ 23-27 กรกฏาคม 2555
วันจันทร์ตอนเช้าดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องธุรการ  ควบคุมแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ตามลำดับ เนื่องจากคุณครูประชุมเด็กอนุบาลเล่นซนก็เลยเข้าสอนชั้นอนุบาลจนถึงบ่ายโมงครึ่ง อ่านนิทานให้เด็ก ๆ ฟังและให้นักเรียนนอน ช่วนปริ้นงานธุรการ บ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปพานักเรียนชั้น ม.1 ไปเตรียมแปลงผักอีกซึ่งเป็นคาบของครูอารีย์แต่ครูอารีย์ลาจึงพานักเรียนไปร่วมทำโครงการ   วันอังคาร นำพันธ์พืชสมุน แนะนำกิจกรรมเพ่มเติมที่รับผิดชอบในทุกวันอังคาร ชื่อกิจกรรม สาระน่ารู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 ซึ่งให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กทำหนังสือส่ง 2 เรื่อง คือ สำรวจโรงเรียนขยายโอการทางการศึกษา และแบบสะรวจนักเรียนที่ยากจน จำนวน 73 คน พร้อมพิมพ์ข้อมูลทั้งสองเรื่องซึ่งใช้เวลาในการทำตั้งแตคาบที่ 2 เป็นต้นไปจนกระทั่งเย็น วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ตามลำดับซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ภาคบ่ายช่วยคาบคุมห้องอนุบาลจนถึงบ่ายสองครึ่งแล้วช่วยดูแลนักเรียนชั้นป.5  กับ  ป.6 วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ประชุมครูและนักศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมการอบรมโครงการชุมชนประชาธิปไตยในวันที่ 30-31 กรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นช่วยจัดป่้ายโครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและป้ายหนังสือราชการ ส่วนวันศุกร์ มีการจัดกิจกรรมภาษาไทยแต่หนูไม่ได้ลงไปช่วยเพราะต้องทำงานเร่งด่วนคือ ทำใบขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนอนุบาล 1 ทำหนังสือส่ง เรื่องรายงานการคัดครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และถ่ายเอกสารตัวโครงการอาหารกลางวัน และสแกนรูปครูเพื่อทำโครงสร้างเพิ่มเติม และแก้ไขงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้ารเอกสารและสถานที่

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 10


                                   การบันทึกการปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 16-20 กรฏาคม 2555


วันจันทร์รู้สึกว่าเป็นวันที่มีความสุขมาก เพราะว่า จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ม.2 และ ม.1  แล้วนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและมีความสุขกับการเรียนการสอน โดยที่ให้นักเรียนชั้น ม.2 เข้าเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ แล้วทำสมุดเล่มเล็กเรื่องของการวัด ส่วน ม.1 ให้ทำใบกิจกรรมแล้วนักเรียนทุกคนก็มีความตั้งใจจนทำเสร็จพร้อมตกแต่งความสวยงามในคาบทั้ง ๆที่อนุญาตให้ส่งคาบหน้าได้ วันนี้จึงมีกำลังใจก็เลยดูโทรทัศน์ครู และหาสื่อต่าง ๆที่น่าสนใจเพื่อนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  วันอังคาร มีสอน 1 คาบ แต่วันนี้ทางโรงเรียนให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ก็เลยเข้าร่วมกับนักเรียนด้วย ในช่วงบ่ายก็ร่วมซ้อมเชียร์สนุกมากเลยทีเดียว ในวันพุธสนุกยิ่งกว่าเพราะได้เชียร์อย่างเต็มที่ที่สนามท่าศาลาประสิทธ์ศึกษาของกีฬาอำเภอท่าศาลา วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2  ประชุมนักศึกษา 2 คาบ คุยเรื่องทั่วไปและสภาพปัญหาการทำงานในส่วนต่าง ๆ  ช่วยสรุปผลการแข่งขันกีฬาพร้อมพิมพ์ ทำแบบฟอร์มใบลาของนักศึกษา เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ และเตรียมพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร ส่วนวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 แก้ไขตัวโครงการเพิ่มเติม และแจกเอกสารฝ่ายธุรการ และเตียมแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งดำเนินการวิจัยพื้นฐาน แะโครงการส่งเสริมวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 7

                                              บันทึกการปฎิบัติงานประจำวันของ
                                     สัปดาห์ที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555

วันจันทร์ที่ 25 เดือน มิถุนายน 2555
-คุมแถวนักเรียนตอนเช้า
-ประชุมครูและนักศึกษาเรื่อง กีฬาในคาบที่ 2และ 3
-ซ้อมขบวนพาเรดทั้งครู นักศึกษา และนักเรียน
-ช่วยตรวจสอบวันเดือนปีเกิดและเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุกคน

วันอังคารที่26 เดือน มิถุนายน 2555
-ซ้อมขบวนพาเรดอย่างจริงจังพร้อมซ้อมกีฬาซ้อมเชียร์
-บ่าย 14.00-15.00 น.ไปตกแต่งอัศจรรย์เชียร์

วันพุธที่ 27 เดือน มิถุนายน 2555
-เช็ดนักเรียนขึ้นรถไปสนามท่าศาลาประสิทธิ์
-ทำหน้าที่อยู่ที่ฝ่ายกองกลางฝ่ายมอบเหรียญรางวัล

วันพฤหัสสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555
-ช่วยดูแลนักเรียนท่านผอ.เรียกประชุมนักเรียน
-ประชุมครูและนักศึกษาเรื่องสรุปผลการแข่งขันกีฬา

วันศุกร์ที่ 29 เดือน มิถุนายน 2555
-ดูแลความเรียบร้อยห้องพักครู
-คุมแถวตอนเช้า
-ช่วยถ่ายเอกสารงานฝ่ายวิชาการ
-ตักอาหารกลางวัน ตักขนมและน้ำแข็งให้นักเรียนเพราะวันนี้มีงานเลี้ยงได้ถ้วยรางวัลกีฬา


สัปดาห์ที่ 6

                                                    บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของที่สัปดาห์ที่ 6
                                                                  วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ 2555

วันจันทร์ ที่  18 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-คุมแถวนักเรียนตอนเช้า
-เดินเอกสารฝ่ายธุรการ
-ช่วยพิมพ์แบบเชิญประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
-ซ้อมวิ่งนักกีฬา
-ซ้อมสวนสนาม

วันอังคาร ที่  19 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-ลาไปลงนามเงินกู้

วันพุธ ที่  20 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-คุมแถวนักเรียนตอนเช้า
-เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษา พร้อมกิจกรรมมอบทุนแก่นักเรียนทุนละ 1000 บาท จำนวน 50 ทุน และแจกเงินผู้ปกครองทุกคน
-ซ้อมกีฬานักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่  21 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-เวรรับนักเรียนตอนเช้า
-คุมแถวหน้าเสาธง
-ซ้อมเดินขบวนพาเรดภาคเช้า
-สอนนักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมกีฬานักเรียน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่5


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่ 5
วันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง           
วันจันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-คุมแถวตอนเช้า
-ซ้อมวงศ์ดุริยางค์ของโรงเรียน
-ช่วยงานฝ่ายธุรการ
-ซ้อมกีฬานักเรียนตอนภาคบ่าย

วันอังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-กิจกรรมหน้าเสาธง
-ซ้อมขบวนพาเรดภาคเช้า
-สอนนักเรียนชั้น ป.4
-ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมกับวงศ์ดุริยางค์

วันพุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-นำเต้นเอโรบิกตอนเช้า
-ประชุมเรื่องกีฬา
-ตักอาหารกลางวัน
-ตรวจงานนักเรียน
-เตรียมแผนการสอน
-ช่วยงานฝ่ายธุรการ
-ซ้อมกีฬานักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-เวรรับนักเรียนตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2
-ไปซ้อมกีฬาที่สนามกีฬา
-ช่วยลงทะเบียนหนังสือราชการ
-พานักเรียนไปซ้อมกีฬาในสนามหลังโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-ช่วยคุมแถวนักเรียนตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4
-ช่วยปริ้นคู่มือการประกวดเดินสวนสนามจำนวน 105 แผ่น
-พานักเรียนไปซ้อมวิ่ง


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4

                                     บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของ
                                สัปดาห์ที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 55

วันจันทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-โรงเรียนปิดเนื่องจากวันวิสาขบูชา

วันอังคาร ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า(คณิต+วิทย์)
-เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5 ป.4และ ม.2
-เดินเอกสารฝ่ายธุรการ
-ฝึกซ้อมกีฬาแก่นักเรียน

วันพุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-ประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-รับนักเรียนตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2
-คุมแถวนักเรียนหน้าห้องเรียนตอนเที่ยง
-ฝึกซ้อมกีฬาแก่นักเรียน
-ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันศุกร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-คุมแถวนักเรัยนตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4
-ช่วยซ้อมกีฬาและซ้อมเชียร์ในช่วงเช้า
-เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
-เตรียมความพร้อมโครงการรักการอ่านเพื่อเริ่มโครงการในวันจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3

                                                           การปฏิบัติงานประจำวัน
                                         ของสัปดาห์ที่ 3 วันที่่ 28 พ.ค-1มิ.ย พ.ศ 2555

28-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-ดูแลนักเรียนทำความสะอาด
-ช่วยคุมชั้นเรียนแทนครูพี่เลี้ยงในรายวิชาคอมพิวเตอร์
-เตรียมแผนและสื่อการสอนในสัปดาห์ถัดไป

29-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5 ป.4 และ ม.2 ตามแผนที่วางไว้
-ช่วยทำหนังสือราชการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนักเรียนไปค่ายที่โรงเรียนยางทอง

30-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-นำเต้นโรบิกหน้าแถว 10 นาที
-ช่วยครูฝึกซ้อมนักกีฬารุ่น 10 ปีชาย-หญิง เพี่อคัดเลือกนักกีฬา

31-พ.ค-55
-รับนักเรียนตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2
-ช่วยพิมพ์ทุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 50 คน
-เตรียมทำแผนส่งโรงเรียน

1-มิ.ย-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4
-ช่วยงานฝ่ายธุรการ
-ช่วยฝึกซ้อมนักกีฬารุ่น 10 ปี ชาย-หญิงตอนภาคบ่าย

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2

                                                   บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
                                         ของสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่ 21 - 25 พ.ค 2555

21- พ.ค -55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-คุมแถวนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-เดินรับเอกสารการอบรมของครูผู้สอน ในเทอมที่ผ่านมา
-เก็บข้อมูลข้อสรุปในการจัดการศึกษาของครูประจำชั้น

22-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-จัดกิจกรรมสาระน่ารู้ตอนเช้า คณิต+วิทย์ เรื่อง ภาวะโลกร้อน
-เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5 ป.4และ ม.2
-เดินเอกสารให้ ผ.อ ในเรื่องการประชุม

23-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธงกายบริหารยามเช้า
-นักเรียนเลือกประธานนักเรียนโดยมี กกต.เข้าดูแลการเลือกตั้งเป็นเวลาครึ้งวัน
-ช่วยเดินเอกสารฝ่ายวิชาการ

24-พ.ค-55
-เวรรับนักเรียนตอนเช้า
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอน ป.5 และ ม.2
-ดูแลให้เรียนรับประทานอาหารเที่ยง
-ประชุมครูและนักศึกษาเรื่อง ดูงานกีฬาและการประเมินรอบ3

25-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-ช่วยเตรียมแฟ้มผลงาน
-ช่วยพิมพ์เอกสารด้านการเงิน บริหารทั่วไปเพื่อเตรียมปริ้นให้ครูและคณะะกรรมการสถานศึกษาไว้ใช้ตอนไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสตูล
-ตรวจการบ้านนักเรียน


สัปดาห์ที่ 1

                                                      บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
                                                 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 14-18 พ.ค. 2555

14-พ.ค-55
-รับนักเรียนตอนเช้า
-ช่วยครูพี่เลี้ยงเช็ดจำนวนนักเรียน แล้วไปรับหนังสือแบบเรียน พร้อมทั้งนำมาลงทะเบียนหนังสือ
-ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความสะอาดเรียบร้อยในชั้นเรียนซึ่งจะให้นักเรียนช่วยกันจัดโต๊ะ เก้าอี้ และทำความสะอาด

15-พ.ค-55
-รับนักเรียนตอนเช้า
-ผ.อ นัดประชุดครูแต่ละช่วงชั้นและนักศึกษาเรื่่อง
1.การปฏิบิติหน้าที่
2.เวร
3.บ้านพัก
4.การแจกคูปองผู้ปกครอง
-ช่วยรับคูปองพร้อมใบเสร็จของนักเรียนที่ห้องธุรการ
-ประชุมอีกครั้งตอนเวลา 15.00 น. เรื่อง การเขียนแผน

16-พ.ค-55
-ดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องธุรการ
-ช่วย ผ.อ แจกชุดพละนักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาทุกคน
-พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน
-ช่วยทำแบบสำรวจนักเรียนที่เกิดปี 2548
-ช่วยทำแบบสำรวจการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษา

17-พ.ค-55
-รับนัเรียนตอนเช้าพร้อมกับครูเวร
-ผ.อ เรียกประชุมเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการรับประทานอาหารกลางวัน
-เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5และ ม.2

18-พ.ค-55
-เช็ดความเรียบร้อยของนักเรียนก่อนเข้าแถว
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-ช่วยทำบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
-รวบรวมราชชื่อแต่ละชั้น
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
-ช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องธุรการ


วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

                                                                     ตารางสอนโรงเรียนสะบัว
                                                          ประจำภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2555

    วัน
เวลา
08.30-09.30
09.30-
10.30
10.30-
11.30


   พัก
  กลาง 
  วัน
12.30-
12.30
13.30-
14.30
14.30-
15.30
จันทร์


อังคาร
วิทยป.4
วิทย ม.2
วิทย ป.5พุธ


พฤหัสบดี
วิทยป.5

            วิทย  .2
ศุกร์วิทยป.4