วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 2

                                                   บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
                                         ของสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่ 21 - 25 พ.ค 2555

21- พ.ค -55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-คุมแถวนักเรียนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
-เดินรับเอกสารการอบรมของครูผู้สอน ในเทอมที่ผ่านมา
-เก็บข้อมูลข้อสรุปในการจัดการศึกษาของครูประจำชั้น

22-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-จัดกิจกรรมสาระน่ารู้ตอนเช้า คณิต+วิทย์ เรื่อง ภาวะโลกร้อน
-เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5 ป.4และ ม.2
-เดินเอกสารให้ ผ.อ ในเรื่องการประชุม

23-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธงกายบริหารยามเช้า
-นักเรียนเลือกประธานนักเรียนโดยมี กกต.เข้าดูแลการเลือกตั้งเป็นเวลาครึ้งวัน
-ช่วยเดินเอกสารฝ่ายวิชาการ

24-พ.ค-55
-เวรรับนักเรียนตอนเช้า
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอน ป.5 และ ม.2
-ดูแลให้เรียนรับประทานอาหารเที่ยง
-ประชุมครูและนักศึกษาเรื่อง ดูงานกีฬาและการประเมินรอบ3

25-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-ช่วยเตรียมแฟ้มผลงาน
-ช่วยพิมพ์เอกสารด้านการเงิน บริหารทั่วไปเพื่อเตรียมปริ้นให้ครูและคณะะกรรมการสถานศึกษาไว้ใช้ตอนไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสตูล
-ตรวจการบ้านนักเรียน


สัปดาห์ที่ 1

                                                      บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
                                                 สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 14-18 พ.ค. 2555

14-พ.ค-55
-รับนักเรียนตอนเช้า
-ช่วยครูพี่เลี้ยงเช็ดจำนวนนักเรียน แล้วไปรับหนังสือแบบเรียน พร้อมทั้งนำมาลงทะเบียนหนังสือ
-ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแลความสะอาดเรียบร้อยในชั้นเรียนซึ่งจะให้นักเรียนช่วยกันจัดโต๊ะ เก้าอี้ และทำความสะอาด

15-พ.ค-55
-รับนักเรียนตอนเช้า
-ผ.อ นัดประชุดครูแต่ละช่วงชั้นและนักศึกษาเรื่่อง
1.การปฏิบิติหน้าที่
2.เวร
3.บ้านพัก
4.การแจกคูปองผู้ปกครอง
-ช่วยรับคูปองพร้อมใบเสร็จของนักเรียนที่ห้องธุรการ
-ประชุมอีกครั้งตอนเวลา 15.00 น. เรื่อง การเขียนแผน

16-พ.ค-55
-ดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องธุรการ
-ช่วย ผ.อ แจกชุดพละนักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่ย้ายเข้ามาทุกคน
-พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน
-ช่วยทำแบบสำรวจนักเรียนที่เกิดปี 2548
-ช่วยทำแบบสำรวจการศึกษาของนักเรียนที่จบการศึกษา

17-พ.ค-55
-รับนัเรียนตอนเช้าพร้อมกับครูเวร
-ผ.อ เรียกประชุมเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการรับประทานอาหารกลางวัน
-เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5และ ม.2

18-พ.ค-55
-เช็ดความเรียบร้อยของนักเรียนก่อนเข้าแถว
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-ช่วยทำบัตรเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
-รวบรวมราชชื่อแต่ละชั้น
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
-ช่วยดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องธุรการ


วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

การปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

                                                                     ตารางสอนโรงเรียนสะบัว
                                                          ประจำภาคเรียนที่   1   ปีการศึกษา  2555

    วัน
เวลา
08.30-09.30
09.30-
10.30
10.30-
11.30


   พัก
  กลาง 
  วัน
12.30-
12.30
13.30-
14.30
14.30-
15.30
จันทร์


อังคาร
วิทยป.4
วิทย ม.2
วิทย ป.5พุธ


พฤหัสบดี
วิทยป.5

            วิทย  .2
ศุกร์วิทยป.4