วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 13

                                    บันทึกการปฎิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่ 13
                                        ตั้งแต่วันที่ 6-10 สิงหาคม 2555
วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2 และ ม.1 ตรวจงานนักเรียน ทำแผนการจัดการเรียนรู้ และช่วยถ่ายเอกสาร วันอังคาร กิจกรรมสาระน่ารู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 แต่ไม่ได้สอนเพราะ ท่าน ผอ. เรียกประชุมครู นักศึกษา และบุคลากรในโรงเรียน เลยให้นักเรียนไปช่วยดูแลแปลงผัก และทำแผนการจัดการเรียนรู้  วันพุธ รดน้ำพืชสมุนไพร เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.2 ส่วน ม.3 เนื่องจากไปเข้าค่ายที่สิชล เหลือนักเรียนแค่ 5 คน จึงเลือกนักเรียนและฝึกซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน รดน้ำแปลงผัก เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ฝึกซ้อมการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP เพื่อที่จะฝึกให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ คิดโจทย์เพื่อที่จะฝึกให้นักเรียนคิดเลขเร็ว ควบคุมดูแลห้องอนุบาล 2 แทนคุณครูที่ต้องไปทำธุระ และส่งนักเรียนกลับบ้านหน้าโรงเรียน  และวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 ช่วยงานฝ่่ายวิชาการ และฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อที่จะฝึกให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ  เพิ่มเติม วันเสาร์ มาช่วยงานต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นเวลาครึ่งวัน

สัปดาห์ที่ 12

                                             บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่่ 12
                                                      ตั้งแต่วันที่ 30-3 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์และวันอังคาร เป็นวันที่มีการอบรมโครงการชุมชนประชาธิปไตยระดับประเทศที่โรงเรียนบ้านสระบัว วันแรกได้ช่วยดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ พร้อมกับเตรียมเสริฟอาหารว่าง และทำแบบเกียรติบัตร ส่วนวันที่ 2 ทำเกียรติบัตรทั้งวัน ช่วยแจกค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรม  วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 ตามลำดับ ช่วยถ่ายเอกสารงานฝ่ายธุรการ ดูแลควบคุมห้องอนุบาล1 และ 2  ตกแต่งแปลงผัก และทำแผนการจัดการเรียนรู้ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ โรงเรียนปิด