วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 7

                                              บันทึกการปฎิบัติงานประจำวันของ
                                     สัปดาห์ที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 25-29 มิถุนายน 2555

วันจันทร์ที่ 25 เดือน มิถุนายน 2555
-คุมแถวนักเรียนตอนเช้า
-ประชุมครูและนักศึกษาเรื่อง กีฬาในคาบที่ 2และ 3
-ซ้อมขบวนพาเรดทั้งครู นักศึกษา และนักเรียน
-ช่วยตรวจสอบวันเดือนปีเกิดและเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนทุกคน

วันอังคารที่26 เดือน มิถุนายน 2555
-ซ้อมขบวนพาเรดอย่างจริงจังพร้อมซ้อมกีฬาซ้อมเชียร์
-บ่าย 14.00-15.00 น.ไปตกแต่งอัศจรรย์เชียร์

วันพุธที่ 27 เดือน มิถุนายน 2555
-เช็ดนักเรียนขึ้นรถไปสนามท่าศาลาประสิทธิ์
-ทำหน้าที่อยู่ที่ฝ่ายกองกลางฝ่ายมอบเหรียญรางวัล

วันพฤหัสสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555
-ช่วยดูแลนักเรียนท่านผอ.เรียกประชุมนักเรียน
-ประชุมครูและนักศึกษาเรื่องสรุปผลการแข่งขันกีฬา

วันศุกร์ที่ 29 เดือน มิถุนายน 2555
-ดูแลความเรียบร้อยห้องพักครู
-คุมแถวตอนเช้า
-ช่วยถ่ายเอกสารงานฝ่ายวิชาการ
-ตักอาหารกลางวัน ตักขนมและน้ำแข็งให้นักเรียนเพราะวันนี้มีงานเลี้ยงได้ถ้วยรางวัลกีฬา


สัปดาห์ที่ 6

                                                    บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของที่สัปดาห์ที่ 6
                                                                  วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ 2555

วันจันทร์ ที่  18 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-คุมแถวนักเรียนตอนเช้า
-เดินเอกสารฝ่ายธุรการ
-ช่วยพิมพ์แบบเชิญประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา
-ซ้อมวิ่งนักกีฬา
-ซ้อมสวนสนาม

วันอังคาร ที่  19 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-ลาไปลงนามเงินกู้

วันพุธ ที่  20 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-คุมแถวนักเรียนตอนเช้า
-เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มประชุมคณะกรรรมการสถานศึกษา พร้อมกิจกรรมมอบทุนแก่นักเรียนทุนละ 1000 บาท จำนวน 50 ทุน และแจกเงินผู้ปกครองทุกคน
-ซ้อมกีฬานักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่  21 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-เวรรับนักเรียนตอนเช้า
-คุมแถวหน้าเสาธง
-ซ้อมเดินขบวนพาเรดภาคเช้า
-สอนนักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2
-ตักอาหารกลางวัน
-ซ้อมกีฬานักเรียน

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่5


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่ 5
วันที่ 11-15 มิถุนายน พ.ศ 2555

กิจกรรมหน้าเสาธง           
วันจันทร์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-คุมแถวตอนเช้า
-ซ้อมวงศ์ดุริยางค์ของโรงเรียน
-ช่วยงานฝ่ายธุรการ
-ซ้อมกีฬานักเรียนตอนภาคบ่าย

วันอังคาร ที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-กิจกรรมหน้าเสาธง
-ซ้อมขบวนพาเรดภาคเช้า
-สอนนักเรียนชั้น ป.4
-ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมกับวงศ์ดุริยางค์

วันพุธ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-นำเต้นเอโรบิกตอนเช้า
-ประชุมเรื่องกีฬา
-ตักอาหารกลางวัน
-ตรวจงานนักเรียน
-เตรียมแผนการสอน
-ช่วยงานฝ่ายธุรการ
-ซ้อมกีฬานักเรียน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-เวรรับนักเรียนตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2
-ไปซ้อมกีฬาที่สนามกีฬา
-ช่วยลงทะเบียนหนังสือราชการ
-พานักเรียนไปซ้อมกีฬาในสนามหลังโรงเรียน

วันศุกร์ ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-ช่วยคุมแถวนักเรียนตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4
-ช่วยปริ้นคู่มือการประกวดเดินสวนสนามจำนวน 105 แผ่น
-พานักเรียนไปซ้อมวิ่ง


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 4

                                     บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของ
                                สัปดาห์ที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 4-8 มิถุนายน 55

วันจันทร์ ที่ 4 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-โรงเรียนปิดเนื่องจากวันวิสาขบูชา

วันอังคาร ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้า(คณิต+วิทย์)
-เข้าสอนนักเรียนชั้นป.5 ป.4และ ม.2
-เดินเอกสารฝ่ายธุรการ
-ฝึกซ้อมกีฬาแก่นักเรียน

วันพุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-ประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันพฤหัสบดี ที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-รับนักเรียนตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2
-คุมแถวนักเรียนหน้าห้องเรียนตอนเที่ยง
-ฝึกซ้อมกีฬาแก่นักเรียน
-ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันศุกร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2555
-คุมแถวนักเรัยนตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4
-ช่วยซ้อมกีฬาและซ้อมเชียร์ในช่วงเช้า
-เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
-เตรียมความพร้อมโครงการรักการอ่านเพื่อเริ่มโครงการในวันจันทร์

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 3

                                                           การปฏิบัติงานประจำวัน
                                         ของสัปดาห์ที่ 3 วันที่่ 28 พ.ค-1มิ.ย พ.ศ 2555

28-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-ดูแลนักเรียนทำความสะอาด
-ช่วยคุมชั้นเรียนแทนครูพี่เลี้ยงในรายวิชาคอมพิวเตอร์
-เตรียมแผนและสื่อการสอนในสัปดาห์ถัดไป

29-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5 ป.4 และ ม.2 ตามแผนที่วางไว้
-ช่วยทำหนังสือราชการขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนักเรียนไปค่ายที่โรงเรียนยางทอง

30-พ.ค-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-นำเต้นโรบิกหน้าแถว 10 นาที
-ช่วยครูฝึกซ้อมนักกีฬารุ่น 10 ปีชาย-หญิง เพี่อคัดเลือกนักกีฬา

31-พ.ค-55
-รับนักเรียนตอนเช้า
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.5 และ ม.2
-ช่วยพิมพ์ทุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 50 คน
-เตรียมทำแผนส่งโรงเรียน

1-มิ.ย-55
-ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนชั้น ป.4
-ช่วยงานฝ่ายธุรการ
-ช่วยฝึกซ้อมนักกีฬารุ่น 10 ปี ชาย-หญิงตอนภาคบ่าย