วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 20


                        การบันทึกการปฏิงานประจำวันระหว่าวันที่ 24-28 กันยายน 2555

วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 พิมพ์งานที่จะเสนอในที่ประชุมให้ ผอ. เริ่มประชุมตอนบ่ายโมงเป็นต้นไป เรื่อง การเลือกใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาผละแนน O - NET ให้เพิ่มขึ้น  การเลี้ยงเกษียณอายุราชการของครูในโรงเรียน  การเข้ารับการอบรมการใช้ elearning  ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน  2555 วันอังคารกิจกรรมหน้าเสาธง  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3   เช็คคะแนนเด็กนักเรียน  สรุปงานบางส่วน  ช่วยลงทะเบียนหนังสือรับ เข้าประชุมต่อตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปเฉพาะ ครูและนักศึกษาที่ประจำชั้นและสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ประชุมต่อเนื่องในเรื่องเดิมของวันจันทร์ วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1-3 ตามลำดับ ช่วยแยกข้อสอบใส่ในซองพร้อมกับแจกให้ครูประจำชั้น ช่วยทำหนังสือส่งในเรื่องการรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(การเยี่ยมบ้าน) ลงทะเบียนหนังสือรับ วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า ในคาบแรก ครู บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอำลาเกษียณอายุราชการครูวิรัตน์  เจริญกุล หลังจากนั้นก็ทยอยเลี่ยคะแนนให้นักเรียน พร้อมกับบันทึกพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ ม. 3   ทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 7T และวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.1 และให้นักเรียนประเมินผู้สอน
บันทึกพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ ม. 1

สัปดาห์ 19

                       การบันการปฏิบัติงานปะจำวันระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2555
วันจัทร์  ช่วยถ่ายเอกสารแนวข้อสอบให้ครู ดูแลควบคุมแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ทำโครงการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้  หลังจากนั้นเป็นต้นไปคุณครูช่วนให้ไปช่วยสอนนักเรียนชั้น ป.1 ใช้แท็บแล็ตในการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนที่ได้เล่น ดีใจมาก ๆ และเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งนักเรียนและครูวันนี้รู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ก็มีความสุขมากไปพร้อม ๆกัน เมื่อเห็นนักเรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนโดยใช้แท็บแล็ต  วันอังคาร กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 ออกข้อสอบ ม.1 และช่วยดูแลความเรียบร้อยตอนสอบเขียนตามคำบอกของนักเรียนชั้น ป.3  จำนวน 100  คำ  จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และช่วยครูทำแบบฟอร์มการพิจารณาความดีความชอบ  วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม. 3  ช่วยสอบวิชาการจัดการความรู้ใน UTQ แทนครู ตลอดทั้งบ่ายค่ะ  วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ช่วยสอบ UTQ  ต่อ อาจารย์ของคณะครุศาสตร์มานิเทศก์ ทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนทั้ง ม.1 ม.2 และ  ม. 3 และได้ลงไปมีส่วนร่วมในการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นจำนวน 5 วัน คือให้นักเรียนได้ฝึกทำกรงนก
ส่วนวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม .3  และ ม.1 ตรวจงานนักเรียนและสรุปงานบางส่วน