วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 11

                                                บันทึกงานประจำวัน
                                           ตั้งแต่วันที่ 23-27 กรกฏาคม 2555
วันจันทร์ตอนเช้าดูแลความสะอาดเรียบร้อยห้องธุรการ  ควบคุมแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ตามลำดับ เนื่องจากคุณครูประชุมเด็กอนุบาลเล่นซนก็เลยเข้าสอนชั้นอนุบาลจนถึงบ่ายโมงครึ่ง อ่านนิทานให้เด็ก ๆ ฟังและให้นักเรียนนอน ช่วนปริ้นงานธุรการ บ่ายสองครึ่งเป็นต้นไปพานักเรียนชั้น ม.1 ไปเตรียมแปลงผักอีกซึ่งเป็นคาบของครูอารีย์แต่ครูอารีย์ลาจึงพานักเรียนไปร่วมทำโครงการ   วันอังคาร นำพันธ์พืชสมุน แนะนำกิจกรรมเพ่มเติมที่รับผิดชอบในทุกวันอังคาร ชื่อกิจกรรม สาระน่ารู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 ซึ่งให้นักเรียนทำสมุดเล่มเล็กทำหนังสือส่ง 2 เรื่อง คือ สำรวจโรงเรียนขยายโอการทางการศึกษา และแบบสะรวจนักเรียนที่ยากจน จำนวน 73 คน พร้อมพิมพ์ข้อมูลทั้งสองเรื่องซึ่งใช้เวลาในการทำตั้งแตคาบที่ 2 เป็นต้นไปจนกระทั่งเย็น วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ตามลำดับซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ภาคบ่ายช่วยคาบคุมห้องอนุบาลจนถึงบ่ายสองครึ่งแล้วช่วยดูแลนักเรียนชั้นป.5  กับ  ป.6 วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ประชุมครูและนักศึกษา เรื่องการเตรียมความพร้อมการอบรมโครงการชุมชนประชาธิปไตยในวันที่ 30-31 กรกฎาคมนี้ หลังจากนั้นช่วยจัดป่้ายโครงสร้างการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและป้ายหนังสือราชการ ส่วนวันศุกร์ มีการจัดกิจกรรมภาษาไทยแต่หนูไม่ได้ลงไปช่วยเพราะต้องทำงานเร่งด่วนคือ ทำใบขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนอนุบาล 1 ทำหนังสือส่ง เรื่องรายงานการคัดครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยง และถ่ายเอกสารตัวโครงการอาหารกลางวัน และสแกนรูปครูเพื่อทำโครงสร้างเพิ่มเติม และแก้ไขงานพร้อมเตรียมความพร้อมด้ารเอกสารและสถานที่

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 10


                                   การบันทึกการปฎิบัติงานระหว่างวันที่ 16-20 กรฏาคม 2555


วันจันทร์รู้สึกว่าเป็นวันที่มีความสุขมาก เพราะว่า จัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ม.2 และ ม.1  แล้วนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและมีความสุขกับการเรียนการสอน โดยที่ให้นักเรียนชั้น ม.2 เข้าเรียนในห้องคอมพิวเตอร์ แล้วทำสมุดเล่มเล็กเรื่องของการวัด ส่วน ม.1 ให้ทำใบกิจกรรมแล้วนักเรียนทุกคนก็มีความตั้งใจจนทำเสร็จพร้อมตกแต่งความสวยงามในคาบทั้ง ๆที่อนุญาตให้ส่งคาบหน้าได้ วันนี้จึงมีกำลังใจก็เลยดูโทรทัศน์ครู และหาสื่อต่าง ๆที่น่าสนใจเพื่อนำมาปรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน  วันอังคาร มีสอน 1 คาบ แต่วันนี้ทางโรงเรียนให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ก็เลยเข้าร่วมกับนักเรียนด้วย ในช่วงบ่ายก็ร่วมซ้อมเชียร์สนุกมากเลยทีเดียว ในวันพุธสนุกยิ่งกว่าเพราะได้เชียร์อย่างเต็มที่ที่สนามท่าศาลาประสิทธ์ศึกษาของกีฬาอำเภอท่าศาลา วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2  ประชุมนักศึกษา 2 คาบ คุยเรื่องทั่วไปและสภาพปัญหาการทำงานในส่วนต่าง ๆ  ช่วยสรุปผลการแข่งขันกีฬาพร้อมพิมพ์ ทำแบบฟอร์มใบลาของนักศึกษา เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ และเตรียมพื้นที่ปลูกพืชสมุนไพร ส่วนวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 แก้ไขตัวโครงการเพิ่มเติม และแจกเอกสารฝ่ายธุรการ และเตียมแผนการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งดำเนินการวิจัยพื้นฐาน แะโครงการส่งเสริมวิชาการ

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555