วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 20


                        การบันทึกการปฏิงานประจำวันระหว่าวันที่ 24-28 กันยายน 2555

วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 พิมพ์งานที่จะเสนอในที่ประชุมให้ ผอ. เริ่มประชุมตอนบ่ายโมงเป็นต้นไป เรื่อง การเลือกใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อที่จะพัฒนาผละแนน O - NET ให้เพิ่มขึ้น  การเลี้ยงเกษียณอายุราชการของครูในโรงเรียน  การเข้ารับการอบรมการใช้ elearning  ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน  2555 วันอังคารกิจกรรมหน้าเสาธง  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3   เช็คคะแนนเด็กนักเรียน  สรุปงานบางส่วน  ช่วยลงทะเบียนหนังสือรับ เข้าประชุมต่อตอนบ่ายโมงเป็นต้นไปเฉพาะ ครูและนักศึกษาที่ประจำชั้นและสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ประชุมต่อเนื่องในเรื่องเดิมของวันจันทร์ วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1-3 ตามลำดับ ช่วยแยกข้อสอบใส่ในซองพร้อมกับแจกให้ครูประจำชั้น ช่วยทำหนังสือส่งในเรื่องการรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(การเยี่ยมบ้าน) ลงทะเบียนหนังสือรับ วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า ในคาบแรก ครู บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอำลาเกษียณอายุราชการครูวิรัตน์  เจริญกุล หลังจากนั้นก็ทยอยเลี่ยคะแนนให้นักเรียน พร้อมกับบันทึกพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ ม. 3   ทำตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 7T และวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม.1 และให้นักเรียนประเมินผู้สอน
บันทึกพัฒนาคุณภาพนักเรียนของ ม. 1

สัปดาห์ 19

                       การบันการปฏิบัติงานปะจำวันระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2555
วันจัทร์  ช่วยถ่ายเอกสารแนวข้อสอบให้ครู ดูแลควบคุมแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ทำโครงการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้  หลังจากนั้นเป็นต้นไปคุณครูช่วนให้ไปช่วยสอนนักเรียนชั้น ป.1 ใช้แท็บแล็ตในการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนที่ได้เล่น ดีใจมาก ๆ และเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นสำหรับทั้งนักเรียนและครูวันนี้รู้สึกเหนื่อยเป็นพิเศษแต่ก็มีความสุขมากไปพร้อม ๆกัน เมื่อเห็นนักเรียนสนุกและมีความสุขกับการเรียนโดยใช้แท็บแล็ต  วันอังคาร กิจกรรมหน้าเสาธง เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 ออกข้อสอบ ม.1 และช่วยดูแลความเรียบร้อยตอนสอบเขียนตามคำบอกของนักเรียนชั้น ป.3  จำนวน 100  คำ  จากเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 และช่วยครูทำแบบฟอร์มการพิจารณาความดีความชอบ  วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม. 3  ช่วยสอบวิชาการจัดการความรู้ใน UTQ แทนครู ตลอดทั้งบ่ายค่ะ  วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ช่วยสอบ UTQ  ต่อ อาจารย์ของคณะครุศาสตร์มานิเทศก์ ทำแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนทั้ง ม.1 ม.2 และ  ม. 3 และได้ลงไปมีส่วนร่วมในการอบรมฝึกอาชีพระยะสั้นจำนวน 5 วัน คือให้นักเรียนได้ฝึกทำกรงนก
ส่วนวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม .3  และ ม.1 ตรวจงานนักเรียนและสรุปงานบางส่วน

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 18

                             บันทึกการปฎิบัติงานสัปดาห์ที่ 18 ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2555

วันจันทร์ คุมแถวนักเรียนตอนเช้า หลังจากนั้นเตรียมจัดนิทรรศการของโรงเรียนเพื่อไปโชว์ผลงานต่าง ๆ ในวันมหกรรมวิชาการ ปี 2555 ที่โรงเรียนท่าศาลา ในวันที่ 11-12 ตลอดทั้งวันค่ะ วันอังคารกับวันพุธ ไปร่วมงานวันวิชาการกับนักศึกษาเอกสังคมอีก 2 คน ในงานก็มีกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ จัดนิททรศการได้น่าสนใจและสวยงามมาก ๆ ทางโรงเรียนก็มีโอกาสได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน  8  รายการ นักเรียนทั้งหมด  20 คน ได้เหรียญทองหรืออันดับที่ 1   4 รายการ คือ โครงงานสุขศึกษา การจัดสวนถาดของเด็กพิเศษ การตำน้ำพริก  แต่ทั้งสองวันฝนตกตอนบ่ายทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชุลมุน  วันพฤหัสบดี เวรรับนักเรียนหน้าโรงเรียนตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชัน ม.2 พร้อมกับให้นักเรียนเริ่มเคลี่ยงานที่ค้างอยู่ และนั่งสรุปงาน และเริ่มทยอยออกข้อสอบ  วันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 1  ออกข้อสอบเพิ่มเติม ช่วยทำเกียรติบัตร ช่วยถ่ายเอกสารเยอะมาก และให้ครูช่วยดูรายงานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วเพื่อที่จะนำคำแนะนำไปปรับปรุงแก้ไข และหาเอกสารข้อมูลที่จะมาใช้นำเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และต้องคิดนวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนในวชาคณิตศาสตร์ มา 1 นวัตกรรม เพื่อส่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียน

สัปดาห์ที่ 17                                                          ระหว่าวันที่ 3-7 กันยายน  2555


วันจันทร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1  ทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตักข้าวให้นักเรียน ช่วงบ่ายช่วยงานฝ่ายธุระการ เช่น ถ่ายเอกสาร ทำเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันวิชาการ วางแผนการไปเยี่ยมบ้านพร้อมกับครูที่รับผิดชอบ  ป.1 วันอังคาร กิจกรรมสาระน่ารู้คณิตศาสตร์ วันนี้มีสอนในคาบแรก แต่ให้นักเรียนเรียนกับดาวเทียมเพราะ ผอ.ให้เตรียมงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มท่าศาลา 1 และหนูได้มีส่วนร่วมในการจัดอาหาร และบริการต่าง ๆ พร้อมทั้งยังได้มีส่วนร่วมในการได้นั่งฟังตลอดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว เสร็จสิ้นตอน เที่ยงตรงพอดี ช่วงบ่าย ผอ. ให้เก็บข้อสอบการจัดการความรู้จากคุณครูทุกท่านแล้วนำมา สรุปคำตอบ พร้อมทั้งทำแบบฟอร์มให้สวยงาม และให้สำรวจ แผนการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน สื่อ นวัตกรรม ว่าในปีที่ผ่านมาหรือในภาคการศึกษานี้คุณครูแต่ละท่านมีผลงานอะไรบ้าง พร้อมทั้งสรุปลงในแบบฟอร์มที่สวยงาม ซึ่ีงวันนี้ทำงานกลับถึงบ้าน หกโมงเย็น วันพุธและวันพฤหัสบดี ลากิจเนื่องจากแม่ไม่สบายก็เลยขอลาหยุดกระทันหันเพื่อดูแลแม่ ส่วนวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.1 นั่งสรุปงาน ช่วงบ่าย ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้น ป.1 ซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนให้นักเรียนพักรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จก็ปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านเพื่อไปรอคุณครูที่บ้านค่ะ

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 16


วันจันทร์ คุมแถวนักเรียนตอนเช้าช่วยให้นักเรียนสมัคร elearning โรงเรียน ตลอดทั้งวันซึ่งจะมีนักเรียนสลับชั้นกันเข้ามาสมัคร และในช่วงเย็นช่วยพิมพ์แบบฟอร์มแบบตรวจการเข้าเรียนรายวิชาของนักเรียน  วันอังคารมาถึงโรงเรียนก็ถ่ายเอกสารหนังสือราชการจำนวน 4 ฉบับ แล้วแจกให้ครูผู้รับผิดชอบ พร้อมเก็บหนังสือสำเนาเก็บ ตอนเช้าทำกิจกรรมคณิตศาสตร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น  ป.5ม.2 และ ป.4โดยให้นักเรียนเรียนกับ elearning  ท่าน ผอ. เรียกประชุมนักศึกษาเรื่องแผนการสอน การลงเวลามาปฏิบัติงาน การลากิจ และที่สำคัญคือการควบคุมชั้นเรียนของช่วงชั้นที่ 2 และ 3 หลังจากประชุมเสร็จ ก็ทำแผนการสอนเพิ่มเติมเพื่อที่จะส่งให้ทันเวลา ซึ่งมีแค่ 1 หน่วยของ ม.3  ทำใบกิจกรรมให้นักเรียนชั้น ม.2 และ ม.1 ไว้ล่วงหน้า  และช่วยครูในเรื่องของการใช้ระบบ elearning  และถ่ายเอกสารใบลาเพิ่มเติม  วันพุธ  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม1 -3 ตามลำดับ  ช่วงบ่ายทำแผนการจัดการเรียนรู้ ช่วยปริ้นงาน และถ่ายเอกสาร และตอนเย็นก็ตกแต่งแปลงผักที่เหลือ ซึ่งเหลือแค่ 2 แปลง เพราะต้นผักกาดกวางตุ้งไม่ค่อยขึ้น เพราะอาการร้อนมากในช่วงนั้น วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ดูแลควบคุมแถวตอนเช้า  หลังจากเลิกแถว ผอ. ให้ปริ้นเนื้อหากลุ่มสาระต่าง ๆ จาก elearning วันนี้มีสอนในคาบแรกก็เลยไปสั่งงานให้นักเรียนทำแทน  ช่วยลงทะเบียนหนังสือรับ และทำแผนการจัดการเรียนรู้  ช่วยพิมพ์หนังสือราชการ ส่วนวันศุกร์  เข้าสอนนักเรียนชั้น ม .3 โดยให้สอบย่อยใน elearning  และ ม.1 ช่วยเตรียมอาหารว่างให้แขกผู้ที่มาประชุมจำนวน 15 ท่าน  ตักข้าวให้นักเรียน  ช่วงบ่ายช่วยทำคู่มือการใช้ elearning ตลอดบ่ายค่ะ

วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2555

สัปดาห์ที่ 15

                                      บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่ 15
                                              ตั้งแต่วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555

วันจันทร์กับวันอังคาร ลาหยุด วันพุธ ควบคุมแถวตอนเช้า ประชุมครูและนักศึกษาเรื่องการแข่งขันทักษะวิชาการซึ่งหนูมีหน้าที่พานักเรียนมัธมยมไปแข่งขันที่โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ แข่งขันในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีการแข่งขันในตอนเช้าของวันที่ 23 หลังจากที่ประชุมเสร็จก็ฝึกซ้อมนักเรียนตลอดทั้งวัน  วันพฤหัสบดี  พานักเรียนไปแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์  2 รายการ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้น ม. 2 ทั้ง  3 คน ไปทั้งวันเลยค่ะ ซึ่งแข่งการสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม  GSP ได้อันดับที่ 3 จากผู้เข้าร่วมทั้งหมด 5 โรงเรียน  ส่วนวันศุกร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 3 และ ม. 1  หลังจากนั้น ผอ .ให้ตรวจสอบ ระบบ elearning ของโรงเรียน  ทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวิจัยพื้นฐานแค่บางส่วน  สัปดาห์ที่ 14

                                                       บันทึกการปฏิบัติงานประจำวันของสัปดาห์ที่ 14
                                                              ตั้งแต่วันที่ 13-17 สิงหาคม พ.ศ 2555

วันจันทร์ เป็นวันหยุดชดเชยวันแม่ วันอังคาร กิจกรรมสาระน่ารู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ทำแผนการจัดการเรียนรู้ ภาคบ่ายช่วยฝึกซ้อมการแข่งขันในรายวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ และรดน้ำพืชผักสมุนไพร วันพุธ เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.1 - ม.3  ตามลำดับ ช่วยถ่ายเอกสารฝ่ายธุรการ เดินหนังสือ ช่วยฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันทักษะวิชาการ  วันพฤหัสบดี รับนักเรียนหน้าโรงเรียน ดูแลแถวตอนเช้า เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2  ทำแบบสอบถามผู้ปกครอง เกี่ยวกับการไปปฏิบัติศาสนกิจในทุกตอนเที่ยงของวันศุกร์ และในเวลาเดียวกันนั้นก็ช่วยฝึกซ้อม GSP ไปด้วย